رسانه

نوید باقرپور در رسانه

روزنامه زمان .

مصاحبه با روزنامه زمان

چهارمین سالانه نقاشی البرز

چهارمین سالانه نقاشی البرز

مصاحبه با وبسایت شهروند کانادا

مصاحبه با وبسایت شهروند کانادا

ویدئو